Konferencja 2-5 września 2018

XVII Międzynarodowa Konferencja, WYMIANA CIEPŁA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, HTRSE – 2018

W dniach 2-5 wrzesnia w Międzyzdrojach odbędzie się XVII Międzynarodowa Konferencja pt. Wymiana ciepła i odnawialne źródła energii. Głównymi organizatorami konferencji są: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Techniki Cieplnej oraz Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk. Konferencja pod patronatem Komitet Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk.

Zakres tematyczny konferencji:

 • Nowe trendy oraz metody badań i obliczeń dotyczące zagadnień wymiany ciepła.
 • Problematyka pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz konwencjonalnych w energetyce, ciepłownictwie i w innych dziedzinach gospodarki.
 • Proekologiczne systemy energetyczne wykorzystujące odnawialne źródła energii.
 • Zasady współpracy konwencjonalnych systemów energetycznych z instalacjami wykorzystującymi odnawialne źródła energii, w aspekcie efektywności gospodarowania energią.
 • Problematyka pracy i zastosowań niskotemperaturowych siłowni ORC.
 • Kogeneracja, scentralizowane systemy grzejne, chłodnictwo, klimatyzacja.
 • Wykorzystanie energii odpadowej.

Pozostałe informacje o konferencji - Więcej w ulotce informacyjnej >>

 


Konferencja 9-12 października 2016

XXX KONFERENCJA Z CYKLU ZAGADNIENIA SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH I ENERGII W GOSPODARCE KRAJOWEJ NT. ENERGETYKA WOBEC NOWYCH WYZWAŃ
ZAGADNIENIA SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH I ENERGII W GOSPODARCE KRAJOWEJ

Organizatorami Jubileuszowej XXX Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej byli: Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Patronat nad Konferencją sprawował Komitet Problemów Energetyki PAN. Konferencja odbyła się w Zakopanem w dniach 9−12 października 2016 roku.

Tematyka tegorocznej konferencji obejmowała między innymi zagadnienia związane z: wykorzystaniem surowców energetycznych, rozwojem technologii energetycznych paliw kopalnych, efektywnością sektora elektroenergetycznego, racjonalnym użytkowaniem paliw i energii, zasobami surowców energetycznych i możliwościami pozyskiwania paliw z krajowych zasobów, jak też technologiami czystego węgla oraz badaniami nad zgazowaniem węgla.

Dotychczasowy cykl Konferencji był poświęcony następującym zagadnieniom: efektywności wykorzystania zasobów węgla kamiennego i brunatnego, ocenie prognoz i efektywności poszukiwań ropy i gazu ziemnego w Polsce, problemom pierwotnych nośników energii, cenom i kosztom pozyskania pierwotnych nośników energii w Polsce, gospodarce surowcami energetycznymi w warunkach przejścia do gospodarki rynkowej, wpływowi jakości węgla na jego racjonalne użytkowanie i ochronę środowiska, modernizacji elektrowni i elektrociepłowni a budowa zakładów przeróbki miałów węgla energetycznego, problemom popytu i podaży na krajowym rynku energii i paliw stałych, korelacji krajowego rynku energii z wymaganiami rynku światowego.

Konferencja miała 7 sesji plenarnych, na których przedstawiono 26 prezentacji oraz sesję posterową z 30 posterami. Autorzy referatów reprezentują 18 ośrodków naukowych (uczelni, instytutów naukowych lub naukowo-badawczych) oraz 7 innych instytucji; biorąc pod uwagę wszystkich uczestników tegorocznej konferencji – reprezentują oni 88 firm, instytucji i ośrodków naukowych.

Konferencje z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno w środowiskach naukowych jak i przemysłowych.

W XXX konferencji uczestniczyło ponad 200 osób, w tym pracownicy z 18 uczelni i instytutów w kraju: AGH, politechnik (Białystok, Częstochowa, Gliwice, Kraków, Lublin, Poznań, Radom, Rzeszów, Wrocław ), instytutów naukowych (GIG, IMBiGS, IGSMiE PAN, EMAG, ISE), uniwersytetów (Olsztyn, Poznań, Szczecin) oraz agencji rządowych (ARE, ARP). Ze strony przemysłu udział wzięli przedstawiciele branży górniczej i energetycznej (JSW SA, KHW SA, LW Bogdanka, PGG Sp. z o.o., Węglokoks i Węglokoks Kraj, Węglozbyt, PD Co Sp. z o.o., Haldex, PGE Polska Grupa Energetyczna, EDF Paliwa, PGNiG Termika, TAURON Polska Energia, ENEA Trading Sp. z o.o., ENERGA Elektrownia Ostrołęka SA, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, Veolia Energia Polska SA, ENGIE Energia Polska SA) jak też wiele innych firm działających w sektorze paliwowym.

Referaty prezentowane na XXX Konferencji ukazały w 4. tomach (w tym: 2 zeszyty Polityki Energetycznej−Energy Policy Journal, 1 tom − Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN i 1 tom − materiały konferencyjne).

 


Konferencja 27-29 czerwca 2016

FORUM ENERGETYKÓW GRE 2016

W dniach 27-29 06 2016r. odbyła się XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Państw i Regionów Przygranicznych FORUM ENERGETYKÓW GRE 2016

 


Konferencja 22-24 czerwca 2016

TURBINY CIEPLNE - TEORIA KONSTRUKCJA EKSPLOATACJA

W dniach 22-24 06 2016 odbyła się zorganizowana przez Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej przy współudziale Komitetu Problemów Energetyki PAN Konferencja Naukowo - Techniczna TURBINY CIEPLNE. TEORIA KONTRUKCJA EKSPLOATACJA (KTC’2016 - www.ktc2016.polsl.pl).

Konferencja nawiązuje do tradycji wcześniej organizowanych przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku oraz inne europejskie organizacje naukowe Międzynarodowych Konferencji Turbin Dużej Mocy. Podjęcie „reaktywacji” konferencji jest odpowiedzią na liczne sygnały ze środowisk naukowych dostrzegających wagę zagadnień turbinowych zarówno w zakresie aerodynamiki, zagadnień cieplno-wytrzymałościowych jak i eksploatacyjnych dla bezpiecznej generacji elektryczności w polskim systemie energetycznym.

W programie konferencji ujęto 34 referaty, które zgrupowano w następujące sesje tematyczne:

 • Zagadnienia konstrukcyjne i modernizacyjne
 • Zagadnienia eksploatacyjne i diagnostyczne
 • Zagadnienia cieplno - przepływowe
 • Zagadnienia termodynamiczne i obiegi cieplne
 • Wybrane zagadnienia badań prowadzonych w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej

Wszystkie referaty zostały opublikowane w monografii:

TURBINY CIEPLNE. TEORIA KONTRUKCJA EKSPLOATACJA (Red. T. Chmielniak, A. Rusin, W. Wróblewski, H. Łukowicz). Wyd. Pol. Laskiej Gliwice 2016 - Zobacz

W ramach konferencji (22 06 2016) odbyła się Sesja poświęcona 45 leciu Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych oraz Jubileuszom 50 lecia pracy prof. Tadeusz Chmielniaka i 75 lecia jego urodzin.

W czasie Sesji obok laudacji przedstawiono dwa referaty:

 • Tadeusz Chmielniak: Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej wobec współczesnych wyzwań rozwoju technologii energetycznych
 • Daniel Lewandowski, GE Power Elbląg: Produkcja turbin parowych w Polsce – od Zamechu do GE z perspektywy biura konstrukcyjnego.

Znalazły się one w Wydawnictwie okolicznościowym. Spis treści monografii oraz Wydawnictwa okolicznościowego można pobrać w sekcji Wydawnictwa.

 


Konferencja 20-22 kwietnia 2016

VI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA ENERGETYKA GAZOWA 2016

W dniach 20 - 22 04 2016 odbyła się VI Konferencja Naukowo-Techniczna ENERGETYKA GAZOWA 2016

>>Więcej

 


Konferencja 8–11 grudnia 2015

PROBLEMY BADAWCZE ENERGETYKI CIEPLNEJ – RESEARCH & DEVELOPMENT IN POWER ENGINEERING

Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, przy współudziale Komitetów Problemów Energetyki oraz Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk, w porozumieniu z Izbą Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska zorganizował w Warszawie w dniach 8–11 grudnia 2015 r. XII Konferencję „Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej – Research & Development in Power Engineering”. Ta organizowana w cyklu dwuletnim Konferencja stanowi uznane forum wymiany poglądów między pracownikami energetyki i nauki oraz prezentacji ofert nauki dla przemysłu energetycznego.

Tematyka konferencji obejmowała problemy techniczne, ekonomiczne modernizacji i rekonstrukcji w energetyce, zagadnienia modelowania matematycznego procesów cieplnych i przepływowych, naukowe podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych, problemy energetyki jądrowej. W ramach konferencji wygłoszone 130 referatów w języku polskim i angielskim. W Konferencji wzięło udział 190 pracowników nauki i przemysłu, w tym 30 zaproszonych gości oraz 13 uczestników zagranicznych.

 


Konferencja 11-14 października 2015

PALIWA DLA ENERGETYKI – MIX ENERGETYCZNY

W dniach 11−14 października 2015 roku w Zakopanem odbyła się XXIX Konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt.: Paliwa dla energetyki – mix energetyczny. Wygłoszono na niej 25 referatów, które podzielono na 7 sesji. Sesję VIII stanowiło 17 posterów. Referaty zostały opublikowane w: kwartalniku Polityka Energetyczna t. 18, z. 3 i 4(2015), Zeszytach Naukowych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN nr 90(2015) oraz Materiałach Konferencyjnych.

Problematyka XXIX Konferencji była bardzo szeroka i obejmowała zagadnienia związane z: szeroko pojętą gospodarką węglem kamiennym w kraju i Unii Europejskiej, węglem brunatnym, polityką energetyczną w wybranych krajach europejskich, technologiami wytwarzania energii elektrycznej dla krajowej elektroenergetyki, emisją CO2 z paliw pierwotnych, miksem paliwowym jako elementu strategii przedsiębiorstw energetycznych, technologiami dla wysoko sprawnych zero emisyjnych bloków węglowych.

Konferencje z tego cyklu organizowane są przez Instytut Gospodarki i Surowcami Mineralnymi i Energia PAN wraz z Komitetem Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN.

Liczba uczestników: 202 osoby.

 


Seminarium naukowe 21 października 2015

TENDENCJE REGIONALNE I ŚWIATOWE ROZWOJU ENERGETYKI

W dniu 20 10 2015 r. odbyło się w Warszawie Seminarium Naukowe: Tendencje regionalne i światowe rozwoju energetyki organizowane przez Komitet Problemów Energetyki PAN, Komitet Elektrotechniki PAN oraz Zarząd Główny SEP.

Przedstawiono 4 prezentacje:

1. J. Mikielewicz, D. Chwieduk, D. Mikielewicz:

        Tendencje regionalne i światowe w rozwoju energetyki odnawialnej

2. J. Popczyk:

        Zmiana trajektorii rozwoju energetyki. Zadania nauki w świetle nowego paradygmatu.

3. T. Skoczkowski, S. Bielecki:

        Polityka klimatyczna Komisji Europejskiej.

4. B. Zaporowski:

        Uwarunkowania rozwoju technologii wytwarzania energii elektrycznej w Polsce.

Zapraszamy do lektury i dyskusji nad wygłoszonymi referatami.

 Konferencja 15-18 października 2017

XXXI Konferencja z cyklu: "Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii w Gospodarce Krajowej"

W dniach 15-18 października 2017 r XXXI Konferencja z cyklu: "Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii w Gospodarce Krajowej". Konferencja orgaznizowana jest cyklicznie przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią oraz Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN. Konferencja objęta jest także patronatem Komitetu Problemów Energetyki PAN.

Tematem przewodnim w tegorocznej edycji były SUROWCE ENERGETYCZNE I ENERGIA, a wśród tematów głównych można wymienić: górnictwo węgla kamiennego w bilansie energetycznym kraju; zasoby krajowych surowców energetycznych i racjonalne ich wykorzystanie; paliwa dla energetyki: tendencje rozwojowe polskiego i europejskiego sektora paliw i energii; zapotrzebowanie na paliwa, energię elektryczną i cieplną, energetyka gazowa, jądrowa, odnawialna, rozproszona; magazynowanie energii; rynki i giełdy paliw i energii; emisyjność paliw; zagrożenia dla krajowej energetyki, technologie usuwania ekotoksycznych ze spalania węgla.

Podczas konferencji zostało wygłoszonych 29 referatów w VIII sesjach. Dodatkowo obyła się sesja posterowa, na której autorzy zaprezentowali 15 referatów. Podczas konferencji uczestnicy dostali zestaw materiałów konferencyjnych, które obejmowały cztery części: dwa numery kwartalnika Polityka Energetyczna, Zeszyt Naukowy Instytutu GSMiE PAN nr 98 i prezentacje w wydaniu książkowym.

W Konferencji brało udział 217 osób. Uczestnicy reprezentowali takie ośrodki naukowe, jak: Politechnika Poznańska Politechnika Wrocławska Politechnika Częstochowska Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Politechnika Warszawska Politechnika Śląska Politechnika Lubelska Akademia Górniczo-Hutnicza Uniwersytet Opolski, IPIŚ PAN Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Główny Instytut Górnictwa Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Instytut GSMiE PAN

oraz przemysł: TAURON PE SA ENEA SA. EDF Paliwa Sp. z o.o. PGNiG TERMIKA SA ENERGA SA PGE Polska Grupa Energetyczna SA ZARMEN ENERGIA Sp. z o.o. Jastrzębska Spółka Węglowa SA LUBELSKI WĘGIEL Bogdanka SA w Bogdance. 


Konferencja 23-26 maja 2017

12 Międzynarodowa Konferencja poświęcona technologii fluidalnej CFB-12

(12th International Conference on Fluidized Bed Technology CFB-12)

W dniach 23-26 maja odbyła się w Krakowie 12 edycja Międzynarodowej Konferencji poświęconej technologii fluidalnej (12th International Conference on Fluidized Bed Technology CFB-12). Konferencja organizowana jest co trzy lata i obok innej zwanej Fluidization, stanowi najważniejsze forum wymiany wiedzy w zakresie:

 • Dynamiki przepływów typu ziarna-gaz,
 • Modelowania i symulacji zjawisk typowych dla warstw fluidalnych,
 • Badania ziaren ultradrobnych,
 • Inżynierii procesowej i skalowania zjawisk typowych dla fluidyzacji,
 • Technik pomiarowych wykorzystywanych w badaniach przepływów typu ziarna-gaz,
 • Spalania, pirolizy i gazyfikacji prowadzonych w warunkach warstw fluidalnych,
 • Technologii spalania w pętli chemicznej,
 • Doświadczeń eksploatacyjnych zebranych na kotłach fluidalnych.

W bieżącym roku spotkanie po raz pierwszy zorganizowano w Polsce, gdzie gospodarzem konferencji było Centrum Energetyki Akademii Górniczo–Hutniczej pod honorowym patronatem m.in. Komitetu Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. W wydarzeniu wzięło udział ponad 300 uczestników z 36 krajów. Najliczniejszą grupę stanowili przedstawiciele Chińskiej Akademii Nauk, którzy przewodniczyli zorganizowanym w ramach Konferencji warsztatom dotyczącym modelowania przepływów dwufazowych typu-ziarna gaz w podejściu EMMS. W ciągu trzech dni obrad zaprezentowano 6 referatów plenarnych oraz 183 referaty poświęcone w głównej mierze zagadnieniom: modelowania i symulacji zjawisk typowych dla warstw fluidalnych, eksperymentalnej analizie dynamiki mieszanin gaz-ciało stałe oraz spalania, pirolizy i gazyfikacji paliw przetwarzanych w warunkach fluidyzacji pęcherzowej i cyrkulacyjnej. Od samego początku, tj od roku 1985 Konferencja CFB bardzo skutecznie skupia środowiska akademickie i przemysłowe. Podobnie było w roku bieżącym, gdzie prawie jedną trzecią wszystkich uczestników stanowili przedstawiciele najważniejszych producentów i użytkowników kotłów fluidalnych z całego świata, w tym m. in.: Rafako S.A. Grupa PBG, Amec Foster Wheeler, Shell, Particulate Solid Research, Inc, Doosan Lentjes GmbH, Vattenfall AB oraz Sasol. Decyzja o organizacji Konferencji CFB-12 w Polsce stanowi dla naszego kraju ogromne wyróżnienie. Jest także potwierdzeniem tego, że zarówno polscy naukowcy jak i pracownicy biur projektowych wnoszą istotny wkład w rozwój technologii fluidalnej a ich prace są zauważane i doceniane na całym świecie.

Tadeusz Chmielniak

CFB 12 1       CFB 12 2